INFORMATOR

Stale narzędziowe do pracy na gorąco - parametry obróbki cieplnej

S T A L E    N A R Z Ę D Z I O W E    D O    P R A C Y    N A    G O R Ą C O
1) gatunek wycofany od dnia 01.08.1978 r.
Gatunek Parametry obróbki cieplnej Twardość w stanie
temperatura hart. [ o C ] ośrodek chłodzący temperatura odp.
[ o C ]
zmiękczonym
[ HB ]
hartowanym
[ HRC ]