INFORMATOR

Stale narzędziowe do pracy na gorąco - skład chemiczny

S T A L E    N A R Z Ę D Z I O W E    D O    P R A C Y    N A    G O R Ą C O
Temp. pracy do 600 o C. 1) gatunek wycofany od dnia 01.08.1978 r.
Zawartość siarki i fosforu ograniczona do max. 0,03%, miedzi do max. 0,3%
Gatunek Średni skład chemiczny [ % ]
C Mn Si Cr W Ni Mo V inne