INFORMATOR

Stale narzędziowe do pracy na zimno - parametry obróbki cieplnej

S T A L E    N A R Z Ę D Z I O W E    D O    P R A C Y    N A    Z I M N O
Gatunek Parametry obróbki cieplnej Twardość w stanie
temperatura hart. [ o C ] ośrodek chłodzący temperatura odp.
[ o C ]
zmiękczonym
[ HB ]
hartowanym
[ HRC ]